СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.057-0359-C01
    „Квалификация и компетентност на служителите в „ПОЛИ ЙОРД” ЕООД“,    
                    процедура ”УМЕНИЯ ”
                        ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

На 03.01.2020 г. „ПОЛИ ЙОРД ЕООД“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.057”Умения”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.057-0359-C01 „Квалификация и компетентност на служителите в „ПОЛИ ЙОРД” ЕООД“ ще се реализира в рамките на 12  месеца. Стойността на проекта е 195 479.00 лв., от които 122 943.15 лв. Финансиране от ЕС и 21 695.85лв. Национално финансиране. Целите на проекта са свързани с обучения за повишаване на квалификацията по първа и трета степен, обучения по ключова Компетентност 2 „Общуване на чужди езици” и иновативни форми за учене през целия живот, като по този начин ще се осигурят възможности за придобиване и усвояване на "уменията на бъдещето". Фирма „ПОЛИ ЙОРД” ЕООД ще предостави гъвкави форми на заетост за заетите лица за периода, в който те са включени в обучение по проекта. Улесненият достъп до обучения осигурява връзката между изискванията на пазара на труда и необходимите умения, които следва да се притежават, с цел постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на знанието. В резултат от изпълнението на проекта се очаква да се повиши адекватността на уменията на представителите на целевите групи, спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса, в следствие на което да си осигурят предпоставки за продължителна заетост. Проект "Квалификация и компетентност на служителите в „ПОЛИ ЙОРД” ЕООД" ще допринесе активно за изпълнението на 2 от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.
Когато избирате ПОЛИ ЙОРД Вие получавате повече от договор с иновативна строителна компания - вие получавате отношение и партньорство, което води към успеха. Заедно с Вас ние можем да променим, построим отново или заменим всеки елемент от Вашия бизнес. И това е само едно от условията в корпоративната ни политика. ПОЛИ ЙОРД е една от най-уважаваните глобални компании в инженеринга, строителството и управлението на проекти. Заедно с клиентите ние изпълняваме значими бизнес проекти, които са условие за дългсрочно развитие и икономически ръст.
11
Години история
3900
Доволни клиенти
180
Изпълнени проекти
7
Иноваций

Relationship geared for success

ПОЛИ ЙОРД ще изпълни проекта за реконструкция на Младежки дом Варна
ПОЛИ ЙОРД ще изпълни проекта за реконструкция на Младежки дом Варна

ПОЛИ ЙОРД ще изпълни проекта за реконструкция на Младежки дом Варна

ПОЛИ ЙОРД завърши мултифункционален спортен комплекс
ПОЛИ ЙОРД завърши мултифункционален спортен комплекс

ПОЛИ ЙОРД завърши мултифункционален спортен комплекс

ПОЛИ ЙОРД ще изгради спортен комплекс в квартал Галата
ПОЛИ ЙОРД ще изгради спортен комплекс в квартал Галата

ПОЛИ ЙОРД ще изгради спортен комплекс в квартал Галата